ᒍᐃᓂᐯᒃ, ᔫᓂ 2022 ᐃᓄᐃᑦ ᐃᓕᓴᕐᓂᓄᑦ ᑲᑎᒪᓂᒻᒪᕆᒃ

Jun 1, 2022

“ᐱᓇᓱᐊᖃᑎᒋᔭᕗᑦ ᐊᓕᐊᒋᔭᖃᓪᓚᕆᒃᑯᑦ ᐃᓗᓐᓇᖏᓐᓄᑦ ᐱᕕᑦᓴᖃᕐᑎᑕᐅᓂᖃᖃᑦᑕᓚᐅᕋᑦᑕ ᐅᓪᓗᓂᒃ ᐊᓂᒍᕐᑐᓂ ᐃᓕᑦᓯᓂᕐᒧᑦ ᖃᐅᔨᒪᖃᑎᖃᕐᓂᒧᓪᓗ ᐃᓄᓐᓂᒃ ᑕᒫᓂ ᑳᓇᑕᓕᒫᒥᐅᔭᓂᒃ ᐊᓯᒋᐊᓪᓚᖏᓐᓂᓗ!”

ᑭᒡᒐᑐᕐᑏᑦ ᖃᐅᔨᒪᖃᑎᖃᖃᑦᑕᓚᐅᕐᖁᑦ ᐃᓱᒪᒋᔭᒥᓂᒃ ᑕᒪᑦᓱᒪ ᐃᓄᐃᑦ-ᓯᕗᓕᕐᑕᖓᓄᑦ ᖃᐅᔨᓴᕐᓂᒥᒃ ᖃᓄᕐᓗ ᐅᕕᒃᑫᑦ ᑕᕝᕙᓂ ᐱᒻᒪᕆᐅᔪᒥ ᐊᒻᒪᓗᑭᑕᐅᖓᔪᒥᒃ!

ᐅᖄᓂᐅᔪᖅ ᐊᑑᑎᕉᑕᕆᕗᖅ ᒫᓐᓇ ᐊᒥᓱᒋᓪᓓᑦ ᓄᐃᒋᐊᓪᓚᓚᖓᒻᒪᑕ.